Wednesday, October 14, 2009

Happy Birthday Maggie Thatcher

She turned 84 yesterday.